" Rodes cansades, veus del meu poble.
Llenya, herba d´olives,els bocois on ressonen futurs herois incògnits."

 

L’Agenda 21 Local

L'Agenda 21 LocalSegons es recull en el capítol 28 de l’Agenda 21: “Procés a seguir per aconseguir un pla de desenvolupament sostenible a nivell local mitjançant un diàleg obert entre les autoritats locals i la població”. Això implica una major responsabilitat i capacitat de control del poder local enfront del govern central o regional. L’Agenda 21 Local és un document que desenvolupa un Pla Estratègic Municipal basat en la integració, amb criteris sostenibles de les polítiques ambientals, econòmiques i socials d’un municipi i que sorgeix de la participació i presa de decisions consensuades entre els representants polítics, tècnics , agents implicats i ciutadans.

 Fases de l'Agenda 21 LocalAquest instrument de gestió, de caràcter no vinculant, sorgeix del Programa Global per al Desenvolupament Sostenible en el segle XXI, emmarcat dins de la Conferència de les Nacions Unides sobre Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible, celebrada a Rio de Janeiro al juny de 1992. Aquest programa, també denominat Programa 21, posa les bases per desenvolupar una política mediambiental a nivell global de forma estructurada, programada i  que el desenvolupament siga iniciat i promogut per les entitats locals. En el mateix capítol 28 que hem esmentat anteriorment es fa una crida a les autoritats locals perquè elaboren una Agenda 21 Local. El principi de responsabilitat compartida i col·laboració és bàsic per a la implantació d’estratègies de desenvolupament sostenible a nivell local, per la qual s’insta a les autoritats locals a la recerca de consens i a iniciar un diàleg amb els seus ciutadans, organitzacions cíviques, empresarials i industrials locals a més d’empreses privades per poder així aprovar l’Agenda 21 Local.

El fonament teòric del procés d’Agenda 21 Local és el principi de sostenibilitat local, de manera que persegueix integrar una justícia social, una economia sostenible i un entorn natural durader per aconseguir un equilibri sostenible que es traduïsca en una millora de la qualitat de vida. Per tant la sostenibilitat local és el resultat de l’equilibri entre sostenibilitat ambiental, econòmica i social.

Sostenibilitat ambiental, econòmica i social- Sostenibilitat ambiental en tant que depenem de les funcions del nostre entorn, que proveeix de recursos, assimila residus i desfets i proporciona serveis ambientals (aigua, clima, aire depurat, aliments, fixació de diòxid de carboni), i és bàsic que aquestes funcions continuen.

- El sistema econòmic actual es fonamenta en l’apropiació i explotació del capital natural pel que aquest es converteix en el factor limitant del desenvolupament econòmic. La sostenibilitat econòmica advoca per un desenvolupament econòmic sostenible, és a dir, un desenvolupament econòmic que es fonamenta en el coneixement en la capacitat de càrrega de l’entorn per no superar-la i permetre la recuperació i regeneració del sistema natural davant les amenaces i pressions externes, així com l’optimització de l’ús dels recursos de manera que permeta el desenvolupament econòmic i s’obtinga el mateix o fins i tot un major benefici amb menor consum de recursos.

- La sostenibilitat social persegueix, en relació amb les anteriors, la satisfacció plena de les necessitats de la generació present garantint que les generacions futures puguen satisfer les seues. Per aconseguir la sostenibilitat social la formació i informació de tots els ciutadans és imprescindible, de manera que tots participem, de manera més o menys activa en el projecte d’Agenda 21 Local, sent una participació fonamentada, basada en el coneixement i conscienciació de la ciutadania perquè aquesta s’ha de veure i sentir implicada en el projecte.

El medi ambient és cosa de totsL’Agenda 21 Local s’ha de convertir en l’instrument que permeti l’evolució del municipi cap a un equilibri que ha de ser en cada moment l’òptim, no es busca un equilibri estàtic sinó dinàmic, que permeta i perseguisca la millora contínua de la qualitat de vida que els ciutadans vullguen en cada moment, per tant ha de ser un instrument versàtil per poder afrontar els reptes i problemes que es produïsquen sobre l’entorn. És l’instrument més difós i acceptat per les autoritats locals per abordar els greus problemes ambientals des de l’enfocament “pensar globalment i actuar localment”, ja que, sense perdre de vista l’objectiu global de la protecció del medi ambient, és a nivell local on es poden prendre decisions més pràctiques i més participatives. L’Agenda 21 Local pretén posar en marxa un Pla d’Acció per aconseguir aplicar el desenvolupament sostenible al seu entorn humà, ja que les ciutats constitueixen un dels majors focus d’insostenibilitat del planeta i l’actuació en elles és un tema prioritari, considerant sempre que els actors principals són els mateixos ciutadans.

Des de La Sajolida pensem que el millor residu és aquell que no es genera. Amb aquesta màxima que conté un missatge clar i directe, tots els col·lectius que treballem per la reducció dels efectes nocius per al medi ambient, hem de ser conscients que la temàtica mediambiental és més important del que ens pensem. El medi ambient és cosa de tots.

 

Deixa un comentari

*